English
Vi utvecklar våra helägda företag utanför landets gränser
Engagemang och delaktighet skapar förutsättningar för goda affärer
Vårt ägande innefattar starka och vitala företag
Vi utvecklar våra helägda företag utanför landets gränser
Bredare bas ger stabilare utveckling
Bättre kostnadseffektivitet med industriellt tänkande
Vårt ägande innefattar starka och vitala företag

Välkommen till Investment AB Latour

Latour skapar långsiktigt värde  

Latour är ett blandat investmentbolag som investerar långsiktigt i sunda företag med egna produkter som möter växande internationell efterfrågan. Verksamheten bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse samt en portfölj av tio börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Utöver de två huvudsakliga verksamhetsgrenarna innehar Latour även ett antal delägda onoterade verksamheter med goda framtidsutsikter.

Oavsett om innehaven är noterade, helägda eller delägda, verkar Latour som aktiv huvudägare i bolagen.

Delårsrapport januari - juni 2016
Den 23 augusti kl. 08.30 publicerade Latour delårsrapporten för januari - juni 2016. VD och koncernchef Jan Svensson presenterade rapporten tillsammans med ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck i en webbsänd telefonkonferens.

Se webbsändningen här!