English
Vi utvecklar våra helägda företag utanför landets gränser
Engagemang och delaktighet skapar förutsättningar för goda affärer
Vårt ägande innefattar starka och vitala företag
Vi utvecklar våra helägda företag utanför landets gränser
Bredare bas ger stabilare utveckling
Bättre kostnadseffektivitet med industriellt tänkande
Vårt ägande innefattar starka och vitala företag

Välkommen till Investment AB Latour

Latour skapar långsiktigt värde  

Latour är ett blandat investmentbolag som investerar långsiktigt i sunda företag med egna produkter som möter växande internationell efterfrågan. Verksamheten bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse samt en portfölj av tio börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Utöver de två huvudsakliga verksamhetsgrenarna innehar Latour även ett antal delägda onoterade verksamheter med goda framtidsutsikter.

Oavsett om innehaven är noterade, helägda eller delägda, verkar Latour som aktiv huvudägare i bolagen.

Årsstämma 2017
Latours årsstämma äger rum på Radisson Blu Scandinavia i Göteborg den 2 maj 2017 kl. 17.00.
Läs mer och anmäl dig här.

Delårsrapport första kvartalet
Latour publicerar delårsrapport för första kvartalet fredagen den 28 april.
Jan Svensson, VD och koncernchef, presenterar rapporten tillsammans med Anders Mörck, CFO, samma dag kl. 11.00 i en websänd telefonkonferens.
För att delta i mötet vänligen ring +46 (0)8 566 42 666.
För att följa websändningen klicka här.